Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 22 oktober 2020

Närvarande:, Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Monica Åkerblom och Monica Andersson.

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat.

Till protokolljusterare valdes: Anne-Marie Eriksson

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Inkommen post: Ikano Bank ang. komplettering Lades till handlingarna. Information från Trafikverket om spårbyte är framflyttat till hösten -21 Lades till handlingarna. Bygdegårdarnas Riksförbund nyhetsbrev Lades till handlingarna. Inbjudan till Kulturdag den 27/11, Remiss Flens Kommun ang. Va-plan, Lades till handlingarna. Jordbruksverket kontroll av projektet dem 20/10. Sörmlands Sparbank ang. uppdatering av uppgifter. Net/El markavtal, Lades till handlingarna.

Information:
Nya medlemmar: Inga nya medlemmar är registrerade.
Bokningarna: Gicks igenom.
Ansökan om allmänt föreningsstöd: -21 är inlämnad söker 60 000 kr.
Äppelmustningen: Gick bra
Duschkabinen: Är såld för 200 kr.
Pannskötseln: Har talat med Yngve och Alexander som fortsätter.
Draperi och rullgardin: Är uppsatt.
Dialog kring Kulturen den 6/10: Bra möte men det var inte så mänga besökare.

Diskussion:
Ekonomin
Monica A. har gått igenom ekonomin och det ser bra ut.
Reflektioner från matträffen den 15/10
Var bra ordnad och god mat..
Medlemsaktivitet november
Matträff bir den 27/11
Nätverket 24/9
Inget speciellt att rapportera.
Fastighetsskötsel
Tvättstugan bör åtgärdas.
Medlemsförslag
Julbod med hantverk av de som har hyllor i hantverksrummet under 1-4 advent.
Upplägget diskuterades gruppen träffas den 23/11 och julpyntar.

Beslut:

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A. och Inga att uppdatera uppgifterna till Sörmlands Sparbank-

Styrelsen beslutade att inte deltaga på Kulturdag den 27/11

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten. att göra en ritning av tvättstugan på hur det kan se ut oh presentera det på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att bjuda in till en jultallrik den 2/12 kl. 17,00

Styrelsen beslutade att rama in Geddas affisch som föreställer Nelson Mandela.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 2/12 kl. 10,00

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28