Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 14 september 2020

Närvarande:,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Monica Åkerblom, Karin Lidström och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Monica Åkerblom 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Flens Kommun ang. information om kommande ansökan om allmänt föreningsbidrag. Bygdegårdarnas Distrikt ang. checklista regler covid -19. 

Information:

Nya medlemmar: Inga nya medlemmar är registrerade.

Bokningarna: Gicks igenom.

Marknadstillstånd: Har sökts och beviljats av polismyndigheten till en kostnad av

870 kr som delas mellan Byggde rådet och Trädgårdsföreningen 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det ser bra ut.

Reflektioner från Höstmarknaden:

Det var mycket trevlig marknad som folk tyckte var bra anordnad.

Äpplen

Maria Lindell har äpplen att plocka, Inga håller koll det.

Duschkabinen

Karin lägger ut den till försäljning.

Medlemsaktivitet hösten 2020.

Diskuterades och vi kom fram till att något kan göras en gång per månad. Den 15 oktober ska vi ha en matträff som Karin och Monica Å. står för.

Nätverksträff den 14 september

Osäkert om någon från Byggde rådet kan deltaga.

Långtidsuthyrning av rum på Skebokvarnsgården.

Vi har fått en förfrågan om att långtidshyra ett rum, vi har tidigare sagt nej. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A. att göra en ansökan om allmänt föreningsbidrag när vi fått vad som behöver att kompletteras. 

Styrelsen beslutade att ha en matträff den 15 oktober kl. 17,00.

Styrelsen beslutade att det inte går långtidshyra rum.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 21/10 kl. 10,00 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28