Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 14 november 2019

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Karin Lidström och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Karin Lidström 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Nyhetsbrev från Hela Sverige ska leva, Kvitto torktumlare, Inbjudan till nätverket 6/11, Nyhetsbrev från Bygdegårdsdistriktet, Studieresa til Ludgo 9/11. 

Information:

Nya medlemmar: Fyra nya medlemmar är registrerade.

Medlemskap/Stadgarna: Föreningen är öppen för alla som är knutna till orten. Medlemskap gäller under kalenderår. Ej förnyat medlemskap upphör vid årsskiftet.

Bokningarna: Gicks igenom.

Öppen föreläsning 16/11: Monica A. sköter serveringen.

Nätverksträffen den 6/11: Mobica A. och Sten E. deltog inget protokoll har kommit.

Fotvård: Blir den 14/1 och 27/1-2020

Nomor: Kommer den 29/11 och kontrollerar musfällorna. Finns det synpunkter lammas dem till Valle. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det ser bra ut, är under kontroll.

Reflektion ”Föreläsning om pioner” 27 oktober

Den var uppskattad och det kom mycket folk det blev fullt i salen.

Reflektion Värdträffen 22//10

Svårt att få folk att prata om vad vi ska göra, bra diskussion om framtida värmesystem.

Utvärdering av ”Syverkstaden”

Den har pågått under hösten, det har inte vart så mycket folk men ändå trevligt då det ofta kommer in medlemmar och pratar och dricker kaffe, Förslag att starta åter i februari 2020 men då kanske döpa om den till kreativa verkstaden eller sy & hantverkstad, och kanske ändra dag till torsdagar.

Trygghetsvandringen vår del:

I protokollet från den 14 mars stod det att Bygderådet skulle ta en diskussion med markägaren Björn Zetterkvist om gångväg mellan båthamnen och kanotcenter så Björn var inbjuden till denna punkt för att diskutera hur han ställer sig till detta, Björn har inget emot att upplåta marken för gångväg utan tyckte det skulle vara bra.

Uppvärmning av Skebokvarnsgården

En firma kommer att ha Solcellsinformation 22/1 kl 19.00 på Skebokvarnsgården

för att berätta om solceller, för övrigt har vi fått två offerter på bergvärme dessa skiljer sig mycket i pris. Vi avvaktar med ställningstagande för att undersöka mer om vad som är lämplig uppvärmning av Skebokvarnsgården.

Julmarknaden den 15 december

Sten gör en affisch., Berith L. gör pepparkakshus, det är fullt med deltagare på marknaden

Tapetsering och målning av kök och sovrum i lägenheten

Hyresgästen har frågat om de får göra det själva och tagit fram prisalternativ. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att starta ”syverkstaden” åter i februari 2020 men då kanske döpa om den och eventuell ändra dag. 

Styrelsen beslutade att bjuda in kommunens energirådgivare för att få tips om vad som kan vara lämplig uppvärmning av Skebokvarnsgården. 

Styrelsen beslutade att hyresgästen får tapetsera och måla om med början av ett rum i taget. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Amy att iordningställa inför Julmarknaden den 14 december kl. 10. 

Styrelsen beslutade att adventspynta den 29 november kl. 10. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten att undersöka vad det finns för broschyrställ som kan var lämpligt. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 12 december kl. 10. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28