Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 8 maj 2019

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Karin Lidström och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Monica Åkerblom 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Nyhetsbrev från Bygårdarnas riksförbund, Från Flens Kommun remiss landsbygdstrategi tas upp den 27 maj. 

Återkopplingar:

USB-minne med gamla bilder är klart.

Bullermätning hos trafikverket har inte hört något från dem.

El-genomgång är på gång men inte klart.

Trygghetvandringarna är genomförda, möte med Carla och Jessica ska genomföras den 23/5 kl. 9,30.

Faktura på rep av frys Monica har varit i kontakt med Cylinda för ev. återbetalning, har fått 1857 kr.

Dialogmötet i Bettna den 24/4 resulterade till ett nytt möte om marknadsföringsplanen den 14/5 kl. 14,30 i Bettna.

Distriktsstämman i Lid deltog Monica A. och Inga, det var ett bra möte och trevligt att träffa andra Bygdegårdar från länet. 

Information:

Nya medlemmar: Ingen ny medlem är registrerad.

Bokningarna: Gicks igenom. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin för de första fyra månaderna och det ser bra ut.

Remiss landsbygdstrategi

Diskuterades att vi bör svara på remissen förslagsvis den 27/5. 

Behovslista

Ev. behövs en högtalare så man kan prata i en så kallad ”mygga”. Monica A. tar kontakt med Flens Hembygdsförening som har något liknande.

Värdträffen

Vi bjuder på smörgåstårta och en välkomstdrink, Inga beställer.

Vårstädningen den 11 maj 2019

Det är inte så många anmälda, kommer inte så många ställe vi in och nytt datum sätts ut. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att inköpa 6 st däckkrukor. 

Styrelsen beslutade att Monica Å. och Karin åker på Dialogmötet i Bettna den 14 maj. 

Styrelsen beslutade att avvakta renoveringen av verandan till hösten för ställningstagande. 

Styrelsen beslutade att ha Julmarknaden den 8 december. 

Styrelsen beslutade att ta upp Bygderådsförsäkringens Webbutbildning till hösten. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 27 maj 2019 kl. 18,00. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28