Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 21 december 2021

Närvarande:,Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Karin Lidström och Monica Andersson. Monica Åkerblom, Inga Lönn och Gudrun Lindgren. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Val av protokolljusterare 

Att välja Monica Åkerblom som protokolljusterare 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Flens Kommun ang. Lyktsläpp 9/1, Kammarrätten beviljat prövningstillstånd och återvisat ärendet till Förvaltningsrätten, Flens Kommun Protokoll från livsmedelsinspektion den 12/12, Flens Kommun Remiss Behov av mellanboende. 

Information:

Aktuella bokningar. Gicks igenom, det börjar se bättre ut framåt.

Nya medlemmar: Inga nya är registrerade

Medlemsförslag: Ruhie har kommit med ett förslag om meditation i en grupp är inte aktuellt i dagsläget.

Pannan: Kretskortet är bytt och fungerar. Men vi måste börja tänka på ett nytt värmesystem.

Skylt: Elgunnar har skänkt en skylt som det står Bygdegården som nu är uppsatt.

Info från Nätverksträffen: Sten och Monica Å. deltog där man valde en ny ordförand som blev Peter Sandberg från Vadsbro. Man informerade om att man ska börja åka runt till Bygdegårdarna som vi gjorde tidigare och man utser sekreterare från varje Bygderåd. Nästa möte är den 22 februari. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica gav lägesbild och det ser bra ut.

Tvättstugan

Rörmokaren är klar, Sten, Tomas Å och Christer A. har monterat bänkskivan så det är klart. Ordningsregler kommer att sättas upp. .

Inköpsbehov

Inga större inköps behov finns i dagsläget.

Aktivitetsplan

Ett förslag är framtaget och kommer att följas upp.

Utvärdering ”Julboden”

En enkät är framtagen som vi kan använda när vi träffar deltagarna som var och en får fylla i. 

Lyktsläpp den 9 januari kl. 18.00

Det traditionella uppsläppet sker vi Skebokvarnsgården, lyktorna är hämtade. Bygderådet bjuder på korv och varm choklad. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten att läsa igenom remissen för mellanboende och ge förslag på svar. 

Styrelsen beslutade att uppdra till ordförande att förbereda och påbörja en ansökan till Boverket och Kommunen om en ny värmekälla. 

Styrelsen beslutade att ha en utvärdering av ”Julboden” den 4 januari kl.18.00 

Styrelsen beslutade att flytta ”Kvällsmaten” från den 5/1 till 2/2-22. 

Styrelsen beslutade att det inte blir något söndagscafé under januari månad. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 24/1-22 kl. 10,00. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28