Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 18 mars 2020

Närvarande:,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, och Monica Andersson.

Anmält förhnder: Karin Lidström och Monica Åkerblom 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Anne-Marie Eriksson 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Mail från Hälleforsnäs Bygderåd om en enkät hur folk vill bo, lades till handlingarna.

Sörmlands Vatten ang. fondpengar för barn och ungdomar, lades till handlingarna.

Från Hela Sverige ska leva, lades til handlingarna. 

Information:

Nya medlemmar: 1 ny medlemmar är registrerade.

Bokningarna: Gicks igenom. Det var många avbokningar virustiderna.

Hyreshöjning: Har vart kontakt med Flens Bostad som höjer hyran med 100 kr för liknade lägenhet. Som finns i Skebokvarnsgården.

Trafikverket: Har haft kontakt med dem om bullerdämpning men de har inga pengar kvar för 2020 kan bli 2021?

Skänkta inventarier: Kaj Schipner har skänkt ett foto, Ebba Breidenstein har skänkt en solrostavla och Ulla Thyrhaug har skänkt en plansch.

Föreningsbidrag: Monica A. och Sten träffade föreningskonsulenten Thomas Larsson för ett dialogmöte den 15/1 och gick igenom vår ansökan som han tyckte var korrekt men när Kultur och föreningsutskottet i kommunen behandlade frågan saknades stadgarna så de gav avslag på begäran om 55 000 kr i driftsbidrag

Monica A. och Sten har varit i kontakt med ordförande och ledamöter i utskottet och aven överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Vid ytterligare kontakt med föreningskonsulenten Thomas Larsson säger han att utskottet ska har ett ytterligare möte där han ska framföra att han glömt att påminna om att stadgarna saknades, så nu får vi vänta och se om vi får några pengar. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det ser bra ut, revisorerna har granskat räkenskaperna..

Reflektioner från mötet med energirådgivaren den 11/3

Det var ett bra möte men väldigt lite folk som kom. Han tyckte att vi hade en bra panna och elda med pellets var bra, så vi bör har en diskussion med de ansvariga för pannskötseln hur vi ska gå vidare. 

Reflektioner från kvällsmaten den 9/3

Det var mycket uppskattat och god mat till ett billigt pris.

Skebokvarnsbilder

Vi avvaktar.

Värdträffen den 7/4

På grund av rådande situation bör vi ställa in den.

Årsmötet 21 mars.

På grund av rådande situation bör vi ställa in den.

Påskpynt

Ute sätts upp tupparna och ris.

Söndagscaféet

På grund av rådande situation bör vi inte ha öppet. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att inte ha Söndagscafé 22/3, 29/3 5/4, 12/4 19/4 och 26/4.. 

Styrelsen beslutade att ställa in Årsmötet 21/3.. 

Styrelsen beslutade att ställa in Värdträffen den 7/4. 

Styrelsen beslutade att det inte blir någon ”kvälsmatsträff” den 4 maj.. 

Styrelsen beslutade att från och med nu inköpa LED-lampor vid byte av glödlampor. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten och Monica A. att träffa Yngve för en diskussion om uppvärmningen. 

Styrelsen beslutade att återkomma med datum för nästa styrelsemöte. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28