Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 12 december 2019

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Karin Lidström och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Inga Lönn 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Nyhetsbrev från Bygdegårdsdistriktet, En kulturbuss för alla, Bygdenätverket möte 6/11 

Information:

Nya medlemmar: Inga nya medlemmar är registrerade sedan förra styrelsemötet.17 st har ej betalt årsavgiften och kommer att strykas som medlemmar. Totalt har 13 medlemmar tillkommit under året.

Medlemskap/Stadgarna: Föreningen är öppen för alla som är knutna till orten. Medlemskap gäller under kalenderår. Ej förnyat medlemskap upphör vid årsskiftet.

Nyinflyttade: En nyinflyttad som ska få ”Välkomstbrevet” Välkomstbrevet ska ses över så det framgår att de är bjudna till Skebokvarnsgården någon söndag på fika.

Bokningarna: Gicks igenom.

Nätverksträffen den 6/11: Mobica A. och Sten E. deltog, protokollet har kommit och är vidarebefordrat till styrelseledamöterna.

Fotvård: Blir den 14/1 och 27/1-2020

Nomor: Har varitden 26/11 och kontrollerar musfällorna, återkommer i december. Finns det synpunkter lammas dem till Valle.

Kulturbuss: Idén om en kulturbuss har kommit från projektet The Culture House som kulturföreningen FlenVärldsOrkester drivit under 3 år. Vi har sett att det för en del människor är svårt att ta sig till olika platser som erbjuder kultur i olika former. Antingen som deltagare eller som publik. Därför har en ansökan skickats in till en bidragsgivare så att en kulturbuss kan rulla dit där människor bor. Kulturbussen ska utrustas med olika sorters kultur som musik, drama, bildkonst, dans, film/foto, återbruk.

Seriekopplade brandlarm: Är n installerade i hallen i lägenheten, hallen på övervåningen, salen på nedervåningen, fin rummet och i källaren. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin och det ser bra ut, är under kontroll. 

Kopiera och sälja gamla Skebokvarnsbildert:

Vi ska vi nästa möte ta fram fyra motiv som vi kan trycka upp och sälja på Skebokvarnsgården.

Lyktsläpp

Det traditionella lyktsläppet äger rum den 5 januari kl. 18,00, samling kl. 17,30 efter lyktsläppet bjuder Bygderådet på choklad med grädde.

Tvättstugan:

Måste ses över och snyggas upp efter helgerna. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att starta ”syverkstaden” åter i 3 februari 2020. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Karin L. att inköpa blommor till nyöppningen av ”Alla Tiders Skebo”. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A. attbjuda in Anne Sjöberg för att få mer information om ”Kulturbussen”. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten att inköpa ett broschyrställ. 

Styrelsen beslutade att bjuda in till årsmöte den 21 mars kl. 18,00. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 4 februari -20 kl. 10. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och önskade ledamöterna en GOD JUL & GOTT NYTT  ÅR därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28