Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 26 juli 2021

Närvarande:,Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Karin Lidström och Monica Andersson. Monica Åkerblom, Inga Lönn och Gudrun Lindgren. 

1.  Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

2.    Val av protokolljusterare 

       Belut: Att välja Gudru Lindgren som protokolljusterare 

3.   Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

4.    Inkommen post: Bygderådsaktiviter sept 2021 museivärdar, Bygdegårdarnas Riksförbund ang. anpassade coronarestriktioner, Flens Kommun ang. behov av mellanboende, Hälleforsnäs Bygderåd förfrågan om nätverket. Skrivelserna lades till handlingarna. 

5.    Bygdecaféet efter 1 augusti

Diskuterades om söndagscaféet kan öppnas och hur coronarestriktioner ser ut inför hösten samt att vi måste höra med cafévärdarna hur de ställer sig- 

       Beslut: Att förlänga stängningen fram till den 19 september. 

6.    Inbjudan till cafévärdarna 

       Beslut: Att bjuda in cafévärdarna till den 31 augusti kl.18 

7.    Arbetsgruppen om avloppet 

       Beslut: Att träffa sammankallade Åke Lagerbäck den 2 september kl. 10. 

8.    Surströmmingsfest:

       Den tidigare surströmmingsfesten blev uppskattad så vi bör göra det i år också. 

       Beslut: Att bjuda in till surströmmingsfest den 19 augusti kl. 18 

9.    Besök av Flens Bibliotek 10 augusti

Flens bibliotek kommet att from 10/8 att besöka Skebokvarnsgården varannan tisdag kl 11-12.30 då vi får möjlighet att låna böcker  

Beslut: Att Monica Åkerblom informerar deltagarna i bokcirkeln och att Sten lägger ut det på Facebook och hemsidan. 

10.  Inköp

       Det behöver inköpas en det köksartiklar och dynor till stolarna på verandan. 

Beslut: Att uppdra till Amy att inköpa köksartiklar och uppdra till Monica A. att inköpa dynor. 

11.  Ekonomin

       Monica gav lägesbild och det ser bra ut. 

12.  Byloppis 

       Beslut: Att inte ha något byloppis i september. 

13.  Nästa styrelseemöte 

       Beslut: Att ha styrelsemöte den 2 september kl. 14,00 

14. Avslutning

     Monica A. tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28