Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 16 januari 2019

Närvarande: Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren och Karin Lidström.

Mötets öppnande: Vice ordförande Inga Lönn hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Gudrun Lindgren

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Inkommen post: Brev från Södermanlands Bygdegårdsdistrikt ang. årsstämma den 13 april tages upp på nästa styrelsemöte. Bygdegårdsförsäkringen bjuder alla bygdegårdar på två brandsläckare som levereras söndagen den 13 januari.

Återkopplingar:

USB-minne med gamla bilder är klart och var väldigt uppskattat och ska utveclas.

Bullermätning hos trafikverket har inget hörs ifrån.

El-genomgång är på gång men inte klart.

Ortsutvecklingen/lekplatsen väntar på återkoppling från kommunen.

En bricka med gamla Skebomotiv fortsättning följer.

Trädbeskärning Gudrun har talat med Lars Karlsson som ska kontakta Monica A. om tidpunkt för beskäring.

Inköp av räknemaskin har inte skett ännu men Sten har kollat men inte köpt då de var slut.

Inköp av en 5 l kastrull har gjorts och finns skafferiet.

Amy har gjort en checklista för våfflor.

Thai matlagning vi behöver att få in vilka som är intresserade.

Information:

Nya medlemmar: Inga nya medlemmar är registrerade.

Bokningarna: Gicks igenom.

Caféet/Köket: .Är under kontroll.

Nomor/Råttorna: Är under kontroll inte märkt något den senaste tiden.

Pellets- och elförbrukning: Monica A. har tagit fram en snittförbrukning bakåt i tiden som vi får återkomma till.

Byggde nätverket: Träffas den 28 januari 2019 i Hälleforsnäs, Trafik- och säkerhetsfrågor står på dagordningen.

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. och Valle håller på att ta fram bokslut för 2018 och det ser bra ut,

Folder om Skebokvarn:

Gudrun och Amy har tagit upp det med Hembygdsföreningen och förklarat syftet. Det har inte hänt något ytterligare.

Reflektioner från lyktsläppet den 6 januari:

Positivt men det var inte så mycket folk i år, många lyktor släpptes upp då det inte blåste så mycket.

Reflektioner från Öppet Hus  den 14 januari:

Det var lite folk som kom vilket säkert berodde på att annonseringen varit bristfällig.

Behovslistan:

Gicks igenom.

Verksamhetsberättelsen/Valberedningen/Revisorerna:

Verksamhetsberättelsen har alla i styrelsen läst igenom och godkänt, Ebba B. var inbjuden till denna punkt och redovisade valberedningens arbete som pågår. När bokslutet är klart så kallas revisorena.

Årsmötet förtäring: Diskuterades men återkommer.

Beslut:

Styrelsen beslutade att nästa Öppet Hus blir den 25 februari kl. 18,00 och ha information om Thaimatlagning för att få intresserade.

Styrelsen beslutade att Monica A., Sten och Inga deltar på Byggde nätverketden 28 januari 2019.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 13 februari 2019 kl. 10,00

Mötets avlutning: Vice ordförande Inga Lönn tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28