Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 24 mars 2021

Närvarande:,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Karin Lidström och Monica Andersson. Monica Åkerblom var med per telefon. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Karin Lidström 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Flens kommun/mall LUP inte aktuellt i dagsläget, Flens Kommun för kännedom om bygglov för info.tavla, Minnesanteckningar från nätverket, Bygdegårdarnas Riksförbund om årsrapportering, Flens Kommun ”Boken kommer”, Bygdegårdarnas Riksförbund enkät som Monica A, svarat på. 

Information:

Bokningarna:  Viss rumsuthyrning har kommit igång.

Föreningsstöd 2021: Beslut ej fattat, man har delegerat det till föreningskonsulenten om det ligger under 70 000 kr,  så vi får avvakta.

Avloppsfakturan: Är betald.

Boverket/stambyten: Monica A. har ringt Boverket och de säger att de kan vara med och delfinansiera.

Årsrapportering till Bygdegårdarnas Riksförbund: Är insänd.

Verksamhetsberättelsen: Är genomgången och underskriven. Revisorerna är kallade till 31/3 kl- 14.30

Loppisrunda: Monica Å. informerade att det finns intresse för det, hon ska ha ett möte med sygruppen för att organisera en loppisrunda i Skebokvarn. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica gav lägesbild.

Fastighetsskötsel prioritering

Tas upp på årsmötet.

Inköpsbehov: En del kontorsmaterial behöver inköpas. Gudrun har tidigare gjort 22 st stolsdynor nu behövs ytterligare dynor så inköp av garn för 350 kr ska göras så Gudrun kan göra det som saknas.

Omvårdnad/skötsel av Bygdegården

Inga tar kontakt med någon fönsterputsare, Gudrun, Amy och Karin städar köket och cafédelen, Inga och Monica A. tar uthyrningsrummen och toaletterna, Monica Å. tar salen.

Omvårdnad/skötsel utemiljön

Boulegubbarna plockar ut stolar och bord. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten. att lägga ut ”Boken kommer” på Facebook. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga att ta kontakt med en fönsterputsare.

Styrelsen beslutade att uppdra till Karin att ta kontakt med MA ang. skylten som ramlat ner-(Skebokvarnsgården)

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 20/4-21 kl. 10,00

 

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28