Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 15 maj 2018

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, Karin Lidström och Monica Andersson. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat.

Till protokolljusterare valdes: Gudrun Lindgren

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Inkommen post: Inbjudan till Hälsoveckan v. 39.

Återkopplingar:

Köksinventeringen är klar.

Information:

Underhållning den 30/5: Stiko Per Larsson kommer under sin vandringsturné att sjunga och berätta på Skebokvarnsgården, vi gör en enklare förtäring till priset av 100 kr och överskottet går till barncancerfonden. Anmälan till Inga L. senast 27/5. Affischer ska sättas upp i Flen, Sparreholm och Skebokvarn.

Nya medlemmar: Inga nya medlemmar är registrerade.

Medlemsavgifter 2018: Det saknas ett 40 tal avgifter.

Bokningarna: Gicks igenom.

Köksansvariga: Rapporterades att köket är under kontroll och fungerar bra.

Vattenskadan/Försäkringen: Är slutredovisad.

Ny skada i lägenheten: Är åtgärdad, väntar på fakturan från byggfirman.

Feriearbetare: Det blir ingen feriearbetande ungdom i år.

Diskussion:

Reflektioner från trivselkvällen/brödbak:

Man måste sätta degen tidigare så väntetiden blir mindre, annars var det gott bröd och de närvarande tyckte det var trevligt.

Reflektioner från nätverksträffen 8/5:

Många tyckte det var intressant men inte alla.

Reflektioner från värdträffen 23/4:

Det hade bara kommit 5 anmälningar men det kom ca. 25 så det var bra men dåligt att folk inte anmäler sig. Annars var det trevligt.

Reflektioner från utedagen:

Det kom ca. 10-15 personer och hjälpte till att kratta, olja bänkar och staketet. Altangolvet var för varmt att olja så det återstår.

Reflektioner från vårmarknaden 13/5

Mycket välbesökt och trevligt.

Ekonomi nuläget

Monica A. har gått igenom ekonomin och det finns inget att anmärka på allt är under kontroll.

Behovslistan:

Gicks igenom och kompletterades.

Årsplaneringen

Nästa trivselkväll blir den 1 oktober ämnet är inte fastlagt, Höstmarknad blir den 9 september, Slöjddag 1 september?, Hälsovecka vecka 39.

Träff om ortsutvecklingsplanen 14/5:

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Björn Rabenius vill ha namn på ordföranden i föreningarna på orten för att bjuda in dem till samråd om lekparken.

På gång är nu ny busskur i glas, utsmyckning Sörmlands Hjärta, Annonspelare.

Björn kallar till möte i augusti.

Hemsidan:

Nya bilder på uthyrningsrummen bör läggas in. Sten gör det.

Beslut:

Styrelsen beslutade att göra sommaruppehåll på trivselkvällarna nästa blir den 1 oktober.

Styrelsen beslutade att när det är marknad så tillämpas marknadspris i caféet.

Styrelsen beslutade att göra en säkerhetsgenomgång till hösten.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 21 augusti 2018, kl. 10.00 därefter blir det den 25 september, 30 oktober, 27 november kl. 10,00

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och önskade ledamöterna en skön sommar därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28