Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 12 mars 2018

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren och Monica Andersson.

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat.

Till protokolljusterare valdes: Anne-Marie Eriksson

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Inkommen post: Nyhetsbrev Bygderådens Riksförbund, Minnesanteckningar Nätverket, Nyhetsbrev Länsbygderådet, Inbjudan arrangörsdag riksteatern den 16/3.

Information:

Nya medlemmar: 4 nya medlemmar är registrerade.

Bokningarna: Gicks igenom.

Köksansvariga: Rapporterades att köket är under kontroll och fungerar bra.

Värdträff: Planeras till den 23 april kl. 18,00.

Vattenskadan/Försäkringen: Stambyte är gjort,Rörmokaren är betald försäkringen täcker inte de gamla rören, rummet nere är också betald.

Diskussion:

Reflektioner från träff med föreningarna 26 februari:

Minnesanteckningar finns från mötet.

Feriearbetande ungdom:

Börjar den 18 juni men vi har inte fått namnet på ungdomen.

Ekonomi nuläget

Monica A. har gått igenom ekonomin och det finns inget att anmärka på allt är under kontroll. Bokslut är gjort och visar på ett plus

Behovslistan:

Gicks igenom

Årsplaneringen

Gicks igenom. Trivselkvällen den 26 mars inriktas på påsk pyssel med Janssons frestelse och ägg.

Årsmötet 24 mars

Det är 30 anmälda till dags dato. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och viss korrigeringar gjordes.

Beslut:

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A att begära en beläggning karta över Skebokvarn hos kommunen.

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga att inköpa smörgåstårtor till årsmötet när anmälningstiden gått ut.

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga att inköpa diskmedel och torkmedel till diskmaskinen från en leverantör som hon haft kontakt med.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 10 april 2018, kl. 14.00.

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28