Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 13 januari 2021

Närvarande:,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren, och Monica Andersson.

Anmält förhinder: Monica Åkerblom 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Till protokolljusterare valdes: Gudrun Lindgren 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Bygdegårdarnas Riksförbund krisstöd till samlingslokaler Bygdegårdarnas Riksförbund nyhetsbrev. Flens Kommun ang. bidragsansökan 2021 är registrerad. Skatteverket meddelar att det blir 0 kr i skatt. ABF ändringar om kostnadserättning. 

Information:

Nya medlemmar: Inga nya medlemmar är registrerade. Har fått in 7800 kr i medlemsavgifter för 2021.

Bokningarna:  Hembygdsföreningen bokat sitt årsmöte 15/2- tveksamt då vi endast får hyra ut till 8 personer enligt nu gällande restriktioner

Ansökan om Krisstöd hos Boverket: Är gjord och de har beviljat 41327 kr som ska utbetalas.

Lekparken: Lovade återkoppling av Anna på tekn. avd. som vi inte fått har varit i kontakt med kommunen och de ska återkomma i slutet av januari -21.

Infotavlorna och Flens kartan: Meddelat att vi vill vara med.

ABF ersättningar: Är inskickad.

Föreningsstöd: -21: Dialogmöte kommer att ske någon gång under jan-febr, beslut den 11 mars. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica A. har gått igenom ekonomin,. Monica gav lägesbild.

Fastighetsskötsel

På nästa styrelsemöte kommer prioritering och planering av fastighetsunderhåll att diskuteras.

Tvättstugan Sten och Inga har tittat på hur en lösning skulle kunna se ut som redovisades för styrelsen.

Medlemsaktiviteter våren 2021

Tas upp på nästa styrelsemöte. 

Avloppsstopp 14-16/12

En faktura på 22000 kr har kommit ang. stoppet och en på filmningen på 10000 kr som var beställd av Bygderådet. Avloppsstoppet är att betrakta som en skadegörelse då det visade sig att det var nedspolade våtservetter.

Styrelsen fick muntlig och skriftlig redovisning med anledning av avloppsstopp 14-16/12-20.

Beslut: 

Styrelsen beslutade att bjuda in nyinflyttade hösten 2021.

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica A. att ta kontakt med en jurist för att säkerställa att vi gör rätt.

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten. och Inga att se till att tvättstugan

iordningsställd..

Styrelsen beslutade att fakturera med ett följebrev om skadeståndskrav för  avloppsstoppet den till den som orsakat stoppet

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 24/2-21 kl. 10,00

 Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28