Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 17 maj 2022

Närvarande:,Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Monica Andersson. Monica Åkerblom, Karin Lidström, Inga Lönn och Gudrun Lindgren. 

Thomas Åkerblom från valberedningen besökte styrelsen och redogjorde för deras arbete. 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Val av protokolljusterare: Karin Lidström valdes som protokolljusterare 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Moderaterna i Flens kommun ang. besök, tackar nej till aktitivsdagar.

Utgående post: Ansökan om medfinansiering är inskickad den 3 maj. 

Information:

Aktuella bokningar. Gicks igenom. Den 29 maj är det bokat för en minnesstund för 30 personer.

Nya medlemmar: Fyra nya är registrerade

Medlemsförslag: Tomas Å. föreslår att man målar en sida av huset ett år och sedan fortsätter nästa år.

Årsmötet: 29 medlemmar är anmälda. Karin bakar mockarutor.

Massör start: Datum finns i augusti.

Bygdecaéet: När det är Byloppis serveras inga mackor utan Ibtisam kommer att sälja piroger m.m. 

Diskussion:

Ekonomin

Monica gav lägesbild om hur det ser ut...

Inköpsbehov

Spis och fläkt till lägenheten behöver inköpas.

Aktivitetsplan

Planen gicks igenom och kompletterades. Träff för genomgång av upplägget av Byloppis blir den 31 maj kl. 18.00.

Måndagsträffarna

Biblioteket kommer den 13 juni som är sista gången inför sommaren kommer åter den 22 augusti. Måndagsträffarna gör uppehåll 14/6 till den 21/8.

Nyinflyttade

Ett tiotal är anmälda.

Lägenheten

Är uthyrd från den 1 augusti. Underhåll pågår.

Uppdaterade ordningsregler och städrutiner

Tas upp på nästa möte. 

Kvällsmaten

Uppehåll i juli och augusti. 

Beslut: 

Styrelsen beslutade att inte ha politikerbesök på marknadsdagar. 

Styrelsen beslutade att ha en omvårdnadsdag den 20 juni mellan 9 – 13. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten att inköpa en spis och fläkt till lägenheten. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 27/6-22 kl. 10,00. 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse därefter avslutades mötet.

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28