Protokoll Skebokvarns Bygderåd 11 juli

Närvarande: Monica Åkerblom,Inga Lönn, Sten Elofson, Anne-Marie Eriksson, Gudrun Lindgren och Monica Andersson.

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat.

Till protokolljusterare valdes: Anne-Marie Eriksson

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna.

Återkoppling: Ortsutvecklingsskrivelsen går iväg till Flens Kommun på måndag.

Information:

Hemsidan: Sten och Thomas ska gå igenom så att han kan vara ”back upp”

Medlemsvärvning det har kommit två nya medlemmar, som styrelsen tillfrågat.

Bokningarna gicks igenom.

Köksansvariga rapporterade att köket är under kontroll.

Boulebanan är nu tillgänglig för spel, vi uppmanar folk på söndagar att prova på omgång för att få intresse.

Bygdecafét, ett förslag på cafévärdar finns för ett år framåt som ska tas på cafévärdsträffen den 9 augusti.

Utställare i oktober, Maj-Britt Hansson och Thomas Toresson.

Föreläsning den 22/10 kl. 14 – 15, Gunnar Andersson berättar om sitt liv med bin och visar bilder. Sten gör en affisch.

Diskussion:

Reflektioner från Lalla Hansson den 30 juni

Var bra verkar som att det var uppskattat.

Miljöinspekttion den 10 juli.

I helheten var allt bra, han hade vissa påpekanden om att vi borde ha en skylt för allergiker att de kan fråga cafévärdarna vad det som serveras innehåller, när man fryser in saker bör det framgå vilket datum, transport av matvaror bör ske i kylväska.

Ekonomi nuläget

Monica A. har gått igenom ekonomin och det finns inget att anmärka på allt är under kontroll.

Feriearbetande ungdom 10 – 30/7

Vi bör avtacka Samuel den 27 juli som är hans sista dag.

Inköpsresa/Styrelseutflykt 28 september

Monica Åkerblom rekar färdväg och vad vi ska besöka.

”Slöjddygnet”

Fortsatt planering-aktivitetsuppdelning, berörda kontaktas för planering.

Marknadsföring

Sten håller på att författa ett brev till politiska organisationer och studieförbund i Flens Kommun

Beslut:

 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica Åkerblom att reka färdväg och vad vi ska besöka den 28 september

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga att tillfråga Kalle Lönn om vi kan hyra skylift av honom för byte av vindskiva och skruva dit plåtarna.

Styrelsen beslutade att uppdra till Amy och Gudrun att gå igenom vad som behöver kompletteras i köket.

Styrelsen beslutade att uppdra till Inga att beställa smörgåstårta till värdträffen den 9 aug.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 21 augusti kl. 10.00

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28