Protokoll Skebokvarns Bygderåd den 13 september 2022

Närvarande: Anne-Marie Eriksson, Monica Andersson. Monica Åkerblom, Inga Lönn, Karin Lidström och Gudrun Lindgren. Sten Elofson Kom 10,45

Adjungerad: Birgitta Olofsson och Ronnie Jensen hälsades välkomna och medverkar vid dagens bygderåd.

 Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet för öppnat. 

Val av protokolljusterare: Anne-Marie Eriksson valdes som protokolljusterare 

Föregående protokoll: godkändes och lades till handlingarna. 

Inkommen post: Flens kommun föreningskonsulenten som informerar om att förslag till beslut på att Flens kommun medfinansiär på 30% av kostnaden för byte av värmesystem om bygderådet får ett positivt svar av Boverket. Politiskt beslut om de 30% tas på nämnd 21/9.

Utgående post: Cafévärdslista samt inbjudan till värdträff 13/10. 

Information:

Aktuella bokningar. Gicks igenom.

Nya medlemmar: Inga nya

Massage: Amy informerar om möjlighet till massage 23/9 och 2/10. Fler tider kommer.

Medlemsförslag pajtävling- Gudrun och Amy tar upp frågan om samarrangemang med Hembygdsföreningen- jan/febr.?

Lekparken: Carla från kommunen kommer den 29/9 kl. 10.

Bygdenätverket: Det var i Mellösa den 12/9 där Monika A. , Sten och Monica Å. deltog. Kommunen har tagit fram marker som kan anvädas som odlings lotter på alla orter i kommunen kartor kommer att sändas ut till bygderåden.Nästa möte kommer att vara i Hälleforsnäs.

Utställningar i salen: Birgitta återkommer om fortsatta utställningar i salen.

Julbod: Viker en söndag till julmarknad. Arbetsgruppen rapporterar till styrelsen. Träff med hantverkarna den 25/9 kl. 16,00.

Erbjudande om grindar: Bygderådet tar tacksamt emot 12 st

Trygghetsvandring: Enl. tidningen Glimten kommer Trygghetsvandring att äga rum i Skebokvarn 17/10-

Kvällsmat: Kvällsmiddagen framflyttad till 5/10 kl 17.00 som kommer att serveras av Monica Å., Thomas, Karin och Bengt-Åke. 

Diskussion:

Reflektioner från årets byloppis

Nästa år behövs parkeringsvakter. En affisch med samtliga datum bör göras.

Hälsoveckan

V39 Vi hoppar den i år.

Ekonomin

Monica gav lägesbild om hur det ser ut.

Inköpsbehov

Vi behöver gå igenom alla lampor och lysrör för att byta till mer energisnåla led lampor.

Köksinventering

Inventeringen är gjord 2018 och behöver uppdateras.

Aktivitetsplan

Planen gicks igenom och kompletterades.

Städrutiner

Monica Å. har uppdaterat rutinerna som hon läste upp de ska anslås i köket och ta upp på värdträffen.

Loppis för Ukraina

Den 25 september kommer vi att ha ett samarranggemang med Svenska Kyrkan som kommer att skänka intäkterna till Ukraina. Vi kommer att plocka ihop saker från källaren den 19/9 kl. 10 och sälja på loppiset. 

Beslut:

 Styrelsen beslutade att ha en omvårdnadsdag den 18/10 kl. 9,00. 

Styrelsen beslutade att inte ha någon hälsovårdsaktivitet under ”Hälsoveckan” 

Styrelsen beslutade att uppdra till Sten att inventera lamporna och lysrör

på våning 1. 

Styrelsen beslutade att uppdra till Gudrun och Amy att inventera köksinventarierna. 

Styrelsen beslutade att ha 4 st byloppisar även nästa år. 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 25/10-22 kl. 10,00.  

Skebokvarns-handlingsplan

Denna handlingsplan beslutade Flens Kommunfullmäktige den 2016-01-28